නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න

පද්ධතියේ භාෂාව වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

මෙම වෙබ් අඩවියෙහි තොරතුරු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සපයා දී ඇත. භාෂාව තෝරන මෙනුව මගින් ඔබගේ කැමැත්ත අනුව වෙබ් අඩවියෙහි භාෂාව වෙනස් කරගත හැකිය. මෙය වෙබ් අඩවියෙහි දකුණු පස ඉහළ කෙළවරෙහි පිහිටුවා ඇති අතර, එය ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අමතරව සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවන්ද අන්තර්ගත වේ.

ඔබගේ භාෂා තේරීම අනුව වෙබ් අඩවියෙහි භාෂාව වෙනස් වන අතර, එම භාෂා වෙනස් කිරීම ප්‍රශ්න පත්‍ර වල අන්තර්ගතයන්ට බලපෑමක් ඇතිනොවේ. මෙමගින් ඔබට වෙබ් අඩවිය පිළිබඳව ඉතා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේ.

eXaper වෙත ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?

ඔබට නොමිලේම eXaper වෙබ් අඩවියෙහි ලියාපදිංචි වීමේ හැකියාව ලබා දී ඇත. ලියාපදිංචි වීමට ඇති ලින්ක් එක ප්‍රධාන පිටුවෙහි දකුණුපස ඉහළ කෙළවරෙහි පිහිටුවා ඇති අතර එය මත ක්ලික් කිරීම මගින් ඔබව ලියාපදිංචි පිටුව වෙත යොමුකරනු ඇත. එමගින් ඔබට වෙබ් අඩවිය තුළ ලියාපදිංචි වීමට හැකියාව ලැබෙන අතර ඒ සඳහා පහත දැක්වෙන ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කළ යුතුය.

  • පරිශීලක නාමය අනිවාර්ය වන අතර, එය වෙබ් අඩවිය තුල පෙර භාවිත නොකර තිබිය යුතුය.
  • ඊ මේල් ලිපිනය අනිවාර්ය වන අතර, එය වෙබ් අඩවිය තුල පෙර භාවිත නොකර තිබිය යුතුය.
  • දුරකථන අංකය අනිවාර්ය නොවන අතර, එය වෙබ් අඩවිය තුල පෙර භාවිත නොකර තිබිය යුතුය.
  • රහස් පදය අනිවාර්ය වන අතර, එය වෙබ් අඩවිය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූල විය යුතුය.
  • නැවත රහස් පදය ඇතුල් කිරීම අනිවාර්ය වන අතර, එය පෙර ඇතුලත් කල රහස් පදය සමග ගැලපිය යුතුය.
  • "කරුණාකර පහත සමීකරණය විසඳන්න" කොටස අනිවාර්ය වන අතර දී ඇති සමීකරණය සමග පිළිතුර ගැලපිය යුතුය.
  • faq-register-answer-VIII
eXaper වෙත ඇතුල් වන්නේ කෙසේද?

ඊ මේල් ලිපිනය තහවුරු නොකරන ලද පරිශීලකයන් හැර අනෙක් සියලුම ලියාපදිංචි වූ පරිශීලකයන් සඳහා වෙබ් අඩවිය වෙත ඇතුල් වීමට eXaper මගින් අවසර ලබාදී ඇත. මේ සඳහා ඊ මේල් ලිපිනය තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය වන අතර, ඔබට ලියාපදිංචි වීමේදී ලැබෙන ඊ මේල් පණිවිඩයේ ඇති ලින්ක් එක ක්ලික් කිරීම මගින් වෙබ් අඩවිය සඳහා ඔබගේ පලමු ඇතුල් වීම සිදු කල හැක. ඉන් පසු අවස්ථා වලදී ඇතුල් වීම සඳහා, වෙබ් අඩවියේ දකුණු පස ඉහල කෙලවරෙහි ඇති "ඇ තුල් වන්න" බොත්තම මත ක්ලික් කර ලැබෙන ආකෘතිය පිරවීමෙන් වෙබ් අඩවිය සඳහා ඇතුල් විය හැක.ඇතුල් වීම සාරිථක කර ගැනීම සඳහා පහත පියවරයන් අනුගමනය කරන්න.

  • පලමු ඇතුල් වීම සඳහා ඊ මේල් ලිපිනය තහවුරු කරන්න.
  • පරිශීලක නාමය අනිවාර්ය වන අතර එය එxඅ වෙබ් අඩවිය තුල පැවතිය යුතුය.
  • රහස් පදය අනිවාර්ය වන අතර එය පෙර ඇතුලත් කරන ලද පරීශීලක නාමය සමග ගැලපිය යුතුය.

පරිශීලක නාමය සහ රහස් පදය ඇතුල් කර එය වලංගු අවස්ථාවකදී පරිශීලකයා ප්‍රධාන පිටුව වෙත යොමුවීමක් සිදු වන අතර, අනෙක් අවස්ථා වලදී පරිශීලකයා හට දෝෂ පණිවිඩයක් පෙන්නුම් කෙරේ.