වඩා හොඳ සේවාවක් ලබා ගැනීම සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

ඔබත් පළපුරුදු ගුරුවරයකු නම්,

contact-us-teacher-description-I

මෙයින් ඔබට අමතර අදායමක් උපයා ගැනීමේ හැකියාවක් ඇත.

eXaper, ඔබ කැමති විෂයධාරා වලින් නිසි ප්‍රමිතියට අනුකූළ පෙරහුරු හා පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇතුළත් කිරීමේ අවකාශය උදා කර දී ඇත.

ඔබ මේ සඳහා සුදුස්සෙකු ලෙස හැඟේනම් දැන්ම අප වෙත දන්වන්න. අපගේ සේවා නියෝජිතයෙකු හැකි ඉක්මනින් ඔබ හා සම්බන්ධ වනු ඇත.


ඔබත් විභාග සමත් වීම සඳහා වෙහෙස වන්නෙක් ද?

eXaper මගින් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි තෝරාගන්නා ලද ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා ඔබව දිරිමත් කරන අතර, එමගින් ඔබ ලබාදෙන පිළිතුරු වල නිරවද්‍යතාවය විස්තරාත්මකව ලබාගැනීමේ හැකියාවක්ද පවතී.

අන්තර්ජාල පහසුකම් ඇති ඕනෑම ජංගම උපාංගයකින් ඕනෑම වෙලාවක, ඕනෑම ස්ථානයක සිට ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට පිළිතුරු සැපයීමේ හැකියාව මෙමගින් ඔබට ලබා දේ.

5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සිට වෘත්තිමය නිපුණතා ඇගයීම් තරංග විභාග හා රාජ්‍ය පරිපාලන තරඟ විභාග දක්වා සියලුම තරඟ විභාග සඳහා මෙහිදී ඔබට පෙර පුහුණුවක් ලබා ගත හැකි අතර, එමඟින් ඔබගේ හැකියාව විශ්ලේෂණය කර ඒ එක් එක් විෂය සඳහා ඔබගේ දුර්වලතාවයන් හඳුනාගැනීමේ හැකියාව eXaper සතු වේ. එම දුර්වල විෂය කොටස් අන්තර්ගත වන අයුරින් ඔබට ඔබගේම පුහුණු ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සකසා ගත හැකි අතර, එමගින් ඔබට අදාල විෂය සඳහා උපරිම වශයෙන් සුදානම් වීමට eXaper අවස්ථාව සපයා ඇත.

eXaper සපයනු ලබන ප්‍රශ්න, ප්‍රශ්න පත්‍ර හෝ ප්‍රශ්න පැහැදිලි කිරීම් සම්බන්ධ ප්‍රතිචාර අප වෙත දන්වන්න. ඔබ සඳහා උසස් සේවාවක් සලසා දීමට එය අපට අත්වැලක් වනු ඇත.


011-4331188
inquiries@exaper.com
521/11, Thimbirigasyaya Road,
Colombo 05, Sri Lanka.