අප සතු බුද්ධිමය වටිනාකම

20
ප්‍රශ්න පත්‍ර
9824
ප්‍රශ්න
101
ගුරු උපදේශකයින්

ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රය ඉහත එකතුවෙහි නොමැති ද ?

සියළු ප්‍රශ්න පත්‍ර බලන්න

ඔබට අවශ්‍ය පාඨමාලා ඉහත එකතුවෙහි නොමැති ද ?

සියළු පාඨමාලා බලන්න

ඔබට අවශ්‍ය ඔන්ලයින් පංති ඉහත එකතුවෙහි නොමැති ද ?

සියළු ඔන්ලයින් පංති බලන්න

පසුගිය/ අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර

ඔබත් විභාගයක් සඳහා සූදානම් වන අයෙක් ද? ප්‍රශ්න පත්‍ර පුහුණු වීමට මගක් සොයන්නෙක් ද ?

එසේ නම් මෙන්න හොඳම තැන, eXaper

අපගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර එකතුව වෙත පිවිස ඔබගේ විභාගයට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍රවලට පිළිතුරු ලියා පුහුණු වන්න.

ඔබගේම ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සකසා ගැනීමට

ඔබට ඔබ දුර්වල විෂය කොටස් පුහුණු වීමට අවශ්‍ය ද ?

එසේ නම් එම විෂය කරුණු වලට අදාලව ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සකසා පුහුණු වන්න.

ප්‍රශ්න පත්‍රවලට පිළිතුරු ලිවීම

ඔබගේ කාර්යබහුලත්වයත් සමඟ ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රවලට පිළිතුරු ලියා පුහුණු වීමට කාලයක් සොයා ගැනීම අපහසු ද ?

eXaper හරහා ඔබ පාරේ යන එන ගමනේදී වුවද ඔබගේ ජංගම දුරකථනය මඟින් ප්‍රශ්න පත්‍රවලට පිළිතුරු ලිවීමට හැකියාව ඇත.

පිළිතුරු පත් පරීක්ෂාව හා පැහැදිලි කිරීම්

ඔබ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා වේගවත්ව කිරීමට පහසු ක්‍රමයක් සොයමින් සිටිනවා ද ?

අපගේ ස්වයංක්‍රීය පිළිතුරු පත් පරීක්ෂාව මඟින් වැරදි/නිවැරදි පිළිතුරු හරියාකාරව හඳුනාගන්නා ගමන් එම පිළිතුරුවල වැරදි/නිවැරදිතාවය පිළිබඳව විශ්ලේෂණාත්මක විග්‍රයක් තුළින් ඉගෙනීමට eXaper තුළින් ඔබට හැකියාව ඇත.